ул. Розова долина № 1
София 1421
тел.  (02) 866 20 13
факс (02) 866 13 09
Национална финансово-стопанска гимназия

Прием на ученици в НФСГ

Общи положения

Приемът на ученици в НФСГ се осъществява по реда на Наредба №11 / 28.03.2003 г. на Министерството на образованието и науката. Кандидат-гимназистите полагат изпити по Български език и литература и Математика в рамките на Националното външно оценяване. Пълна информация за изискванията и изпитните програми е достъпна в на сайта на МОН.

За учебната 2015 / 2016 г. Министерството на образованието и науката утвърди График на кандидат-гимназистката кампания съгласно Наредба №11 за Организиране на дейностите по приемане на ученици в държавни и в общински училища.

НОВО! Пилотна паралелка по професия ИКОНОМИСТ, специалност ТЪРГОВИЯ за обучение по дуална система

За повече информация относно организацията на приема за 2014 - 2015 учебна година в София посетете сайта на Регионалния инспекторат по образованието.

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА в професионални гимназии,
утвърден със заповед на Министъра на образованието и науката

нагоре

webmaster

© Национална финансово-стопанска гимназия - София