Импулсен център за обучение
по предприемачество

Мото:
Има само неправилен път,
безизходно положение няма.
още...


company location

Оборудван

със средствата на фонфация "Ротари" по инициатива на
д-р Ханс Филип

Импулсният център

ще играе ролята на  движеща сила и координиращо звено при обучението по предприемачество в училище

company location

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ

Обучението по предприемачество изисква учене, базирано на връзката с учителя, самостоятелното учене и плурализъм на методите. Акцентът е върху активните методи на обучение, което допринася най-вече за изграждането на ключови компетентности у учениците за изпълнението на бъдещите им роли като предприемачи. Основните методи на обучението по предприемачество се простират от микрометодите, през работилницата за идеи, решаването на казуси и проектния метод, до симулацията на предприятие (учебно-тренировъчната фирма и ученическата компания).

Изпробването на широк спектър от методи, включително и разработването на нови комплексни дейности за обучението (напр. разработване на бизнес-план като комплексен метод), изискват богатство от варианти в провеждането на учебните занятия и все по-широко използване на информационни и комуникационни технологии.


ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

В НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ


През 2002 г. В Национална финансово-стопанска гимназия е въведена специалността “Предприемачество и мениджмънт”.
Основна цел е насърчаване и развиване на предприемачeския дух у младите хора, като им се предостави възможност от една страна да получат знания, умения и опит в създаването и ръководенето на собствен бизнес, а от друга за придобиване на ключови компетентности.


За да се реализира поставената цел са разработени учебен план и учебни програми, подходящи за получаване на специализирани икономически знания, формиране на професионални умения, стимулиране на интелектуалното, личностното и социалното развитие на младите хора. В основата на обучението са междупредметните връзки и разнообразие от форми на преподаване и учене.


Дисциплината «Предприемачество и мениджмънт» се изучава в 10, 11 и 12 клас по 2 часа седмично. Дидактическата цел в учебната програма е генерирането на собствена бизнес идея, разработването на бизнес план и проект за нейната реализация, а така също и усвояване на знания и умения в областта на предприемачеството и мениджмънта. И тъй Като предприемаческото мислене и начин на действие изискват формирани личности, които притежават методическа и социална компетентност, често срещани в учебната програма са теми свързани с развитието на личността на учениците – формиране на ключови компетентности.


В гимназията се реализират редица дейности, които подпомагат обучението по предприемачество:

  • Ден на отворените врати: представяне на специалностите; панаир на учебно-тренировъчните фирми; състезания за най-добра бизнес идея, най-добра реклама, най-добър проект и др.. Състезанията се провеждат на 2 нива: в рамките на класа и на училищно ниво. Целта на състезанията е да отличи най-предприемчивите ученици и да ги мотивира за бъдещето им развитие като предприемачи.
  • Участие в конференции и други форуми, свързани с предприемачеството и обучението по предприемачество.
  • Приемане на стандарти за бизнес етика. В резултат на сътрудничество с Български форум на бизнес лидерите УТФ от НФСГ са първите УТФ приели стандартите за бизнес етика.
  • Бизнес уроци. Национална финансово-стопанска гимназия е първото училище, в което стартира проект  "Час по бизнес" -  част от образователната инициатива “Влезте в час с най-добрите от нас” на Международния форум на бизнес лидерите, организирана от Български форум на бизнес лидерите.
  • Срещи с предприемачи.
  • Участие в състезание по компетентност във Варна.