Импулсен център за обучение
по предприемачество

Мото:
Има само неправилен път,
безизходно положение няма.
още...


company location

Оборудван

със средствата на фонфация "Ротари" по инициатива на
д-р Ханс Филип

Импулсният център

ще играе ролята на  движеща сила и координиращо звено при обучението по предприемачество в училище.

company location

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО:

 • Усвояване на икономически знания за създаване, управление и развитие на предприятие, контролинг и маркетинг и др.

 • Насърчаване на култура на самостоятелност и предприемаческо мислене и поведение - икономическа креативност, развитие на идеи и разработване на шансове за успех  - стимулиране на равен шанс;

 • Формиране на ключови компетентности.


Предприемачеството като ключова компетентност

преминава през всички образователни равнища.
Под компетентността “предприемачество” се разбира умението да се генерират и реализират идеи. Тази компетентност помага на отделната личност в ежедневния живот у дома или в обществото, тя дава възможност на хората на наемния труд да възприемат съзнателно работната среда и да се възползват от възникнали шансове.

През 1983 г. Образователното общество във Великобритания дефинира предприемчивостта като характеристика, която включва

 • въображение, изобретателност, находчивост, оптимизъм, решимост да се успее, самоувереност;
 • умения за общуване;
 • умения за вземане на решения;
 • индивидуалност, приспособяемост (адаптивност) и готовност за поемане на рискове;
 • практически и теоретични знания за икономическите системи и институции

Кои са 8-те ключови компетентности според Комисията по образованието на ЕС?

 • общуване на роден език;
 • общуване на чужди езици;
 • математическа и основни компетентности в природните науки и технологиите;
 • дигитална компетентност;
 • умения за учене;
 • обществени и граждански компетентности;
 • предприемачество;
 • културна осъзнатост и творчество.